VEDTÆGTER FOR OSC

§ 1 Klubbens navn er Odense Squash Club (OSC). Klubbens hjemsted er Odense.
§ 2 OSC er gennem Dansk Squash Forbund (DSqF) tilsluttet alle nationale og internationale organisationer, der har relevans til fremme og dyrkning af squash sporten.
§ 3 Klubbens formål er fremme og dyrkelse af squash idrætten, dels som motion for de, der måtte ønske det, og dels ved deltagelse i turneringer og arrangementer, der arrangeres af DSqF eller andre klubber, der er tilsluttet samme organisation.
§ 4 Som medlem kan optages enhver, der vil rette sig efter klubbens vedtægter og betale de fastsatte gebyrer og kontingenter rettidigt.
§ 5 Udmeldelse kan ske skriftligt pr. brev eller mail til bestyrelsen. Hvis medlemmet er i restance, skal denne restance betales ved udmeldelse. Udmeldelse eller eksklusion pga. restance fra andre klubber tilsluttet DSqF medfører karantæne fra klubben, og den pågældende kan ikke optages som medlem igen, før dette forhold er bragt ud af verden.
§ 6 Der betales ved indmeldelse et indskud, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
§ 7 Medlemmer modtager ved betaling af kontingent en kvittering, der indtil medlemskort er klar, giver adgang til klubbens faciliteter. Medlemskortet giver samtidig stemmeret på klubbens generalforsamling.
§ 8 Hvis klubben ønsker at disponere over baner til turneringer og/eller kampe, skal dette meddeles ved opslag mindst 8 dage i forvejen.
§ 9 Klubbens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes én gang årligt inden den 1. april. Klubbens regnskabsår er 1. januar – 31. december.
§ 10 Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. brev eller ved annoncering mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Klubbens regnskab skal præsenteres skriftligt, enten sammen med indbydelse til generalforsamling eller på selve generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal – undtagen i forhold vedrørende klubbens opløsning eller sammenslutning med/tilslutning til andre organisationer, hvor der skal være et flertal på 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 11 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling bør indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning, der samtidig skal fremsendes til DsqF og Odense Kommune
 • Kassererens beretning, herunder godkendelse af det forelagte regnskab
 • Fastsættelse af kontingent og andre gebyrer
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor og suppleanter
 • Eventuelt
 • Kåring af Årets Seniorspiller
 • Kåring af Årets Ungdomsspiller
 • Kåring af Årets Idrætsleder
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og skal i øvrigt bestå af 5 til 9 medlemmer alt afhængig af klubbens størrelse og behov.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af klubbens formål.
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Dette referat arkiveres og sendes til DsqF og Odense Kommune. Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen.
§ 12 Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis halvdelen af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.
§ 13 Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Disse to kan meddele prokura til andre medlemmer af bestyrelsen.
§ 14 Til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskaber vælger generalforsamlingen en ekstern revisor, samt én intern og en suppleant. Valget sker for 1 år ad gangen. Hverken revisor eller suppleant kan være medlem af bestyrelsen.
§ 15 Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige overfor klubbens forpligtigelser, kun den til enhver tid værende klubformue hæfter for disse. Klubben er ikke ansvarlig for eventuelt skade medlemmerne måtte pådrage sig under udførelse af spillet eller under ophold på klubbens område.
§ 16 Klubbens opløsning kan finde sted, når en i den anledning indkaldte generalforsamling vedtager dette med 3/4 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning skal klubbens midler tilfalde idræt i Odense.
§ 17 Klubbens stiftelsesdato er 31. januar 1978, stiftelsesadresse er: Lindvedvej 52, 5260 Odense S.